Nieskończoność II

1930

 

1. Ziarno planety jest otoczone energiami, które nasycają życiem wszystkie jej przejawy. Ale w swym napięciu planeta różni się od swego pierwotnego nasycenia. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że oba bieguny nie są zrównoważone. Przecież przeciwstawienie jest skutkiem jednego i tego samego źródła. Przecież każdy obrót planety pociąga za sobą nagromadzenie energii.

Zarówno w wymiarze planetarnym, jak i w duchowym siły przyciągania są identyczne; dlatego każde zetknięcie się daje swoją kombinację i dążenie twórcze. Tworzenie warunków zależy od przyciągania dążących ziaren. Duch tworzy ziarna przez dążenie. Tak oto ocean Nieskończoności założony jest w każdym ziarnie.

2. Prądy przeobrażają Ziemię i rodzą nowy stopień. Termin wywołuje wszystkie zmienne prądy. Wszystkie drzemiące energie budzą się, wszystko, co podlega zniszczeniu wytęża się. Jakże serce ma nie drżeć, gdy zarzewie pożaru ogarnia wszystkie sfery? Wszystkie odchodzące i powstające energie wzmagają swe napięcie. Wschód budzi się i idzie przeciwko Zachodowi, Północ przeciwko Południu, jakże więc ma nie drżeć serce? Straszne są prądy! Duch wszystkie je odbiera. Decyzja kosmiczna jest surowa, lecz pełna bezgranicznego piękna. Jak My na Wieży śledzimy gromadzenie się nowych nici, tak i wy dostrzegajcie wszystkie chwile żywiołu ognia.

Oczywiście ośrodki Agni Jogina czują każdą planetarną wibrację. Dlatego tak ważne jest dążenie do Nas podczas kosmicznych zaburzeń. Tak jak My podzielamy losy planety, tak samo podzielamy piękno Nieskończoności.

3. Jak przewodnik elektryczności uzależniony jest od różnych warunków, tak i aura ludzka wystawiona jest na kosmiczne przesyłki. Gdy ludzkie sfery wymagają pewnych wstrząsów, wówczas napływają odpowiednie przesyłki kosmiczne. Do tych sfer przyłączają się jedynie te elementy, które mogą być wchłonięte przez aurę. Kiedy sfera wymaga silnych wstrząsów, wtedy nie przyjmie płynących przesyłek Kosmosu. Dlatego mrok otaczający planetę nie przyjmie ich bez wybuchów. Te oczyszczające siły oświecą ludzkość. Ognie kosmiczne przyciągają potwierdzone terminy.

4. Oczyszczające ognie Wszechświata przenikają wszystkie dziedziny planety. Iskry pożaru rozprzestrzeniają się we wszystkich kanałach działania karmy. Niczym wulkany wybuchają te utwierdzone ognie. Siła karmy zmienia i przesuwa władzę z rąk do rąk. Nurt kosmiczny podąża ku oczyszczającym łunom i dlatego kometa mknie poprzez Nieskończoność.

Napięcie prądów jest bardzo wyraźne i oddziaływanie odpowiada ogniom planety. Ośrodki Agni Jogina rejestrują wszystkie prądy kosmiczne.

5. Magnetyczne prądy aury ludzkiej przenikają przez nieprzepuszczalne nawet miejsca. Nauka nazywa te emanacje energią psychiczną. Naturalnie, należy odpowiednio przystosować te przejawy niewyczerpalnej energii. Właściwości napięcia kierują ziarna psychiczne i tworzą sferę odpowiadającą dążeniu. Właściwość emanacji może stworzyć potężne napięcie. Jeżeliby skierować strumienie tych emanacji zjednoczonej aury, to potęga takiej energii będzie albo burząca, albo twórcza. W ten sposób z ludzkich emanacji będzie można wydobyć najróżnorodniejsze energie. Świadome obchodzenie się z emanacjami aury ludzkiej, da osiągnięcie wielkiej twórczości ognistej.

6. Promieniowanie aury ludzkiej może wzmacniać potężną energię. Każdy dążący strumień ośrodka może roztopić energię pełną napięcia. Gdy fale błękitnego ognia płyną z palców, wówczas działają twórcze emanacje; tak oto ośrodki tworzą. Przesyłki duchowe są wzmacniane przez te same energie. W ten sposób ośrodki realizują wszystkie twórcze procesy. Proces twórczości ośrodków jest tak subtelny, że jest niewidzialny. Naturalnie, ośrodki pracują twórczo na wielu planach. Twórczość dążącego promieniowania kieruje się do sfer światów odległych. Twórcze promieniowania naprawdę namagnesowują przestrzeń.

7. Twórczość kosmiczna używa wszystkich życiowych impulsów poruszając najbardziej życiowe dźwignie. Ze wszystkich tych impulsów najpotężniejsze jest jednoczenie; w nim założone są wszystkie przejawy życia, na nim tworzy się połączenia życiowe. Jakże więc nie zastosować w życiu tej zasady? Kiedy jednoczenie walczy ze zróżnicowaniem, wtedy napięcie powoduje wybuch. Odłamki często odlatują daleko i części te tracą swą wzajemnie przyciągającą siłę. W ten sposób człowiek, odrzucając siły, z którymi jest związany karmicznie, wytwarza siły wybuchu. Prawo buduje tylko przez jednoczenie. Żywioł przyciągania wytycza drogę wszystkim dążącym energiom. Bracia Ludzkości wytyczają drogę wszystkiemu, co jest utwierdzone przez ewolucję. Siła przyciągania jest Prawem Bytu!

8. Ta kosmiczna moc zjednoczenia ukazuje potęgę Rozumu Kosmicznego.

Słusznie wspomnieliście o przesyłkach ducha. Twórczość ducha daje tyle przedsięwzięć. Gdy więc mówimy o twórczości ducha, zawsze nazywamy tę moc promieniem Kosmosu. Każda fala ducha wywołuje wibrację w przestrzeni.

9. Ludzie przypisują twórczości kosmicznej pewną dozę chaotyczności. Ludzkość tworzy swe pojęcia nie biorąc pod uwagę jakości działania kosmicznego. Gdy każda forma wymaga takiego napięcia twórczości, to jakże nie przyjąć myśli o wydobyciu przez Magnes wszystkich najlepszych impulsów kosmicznych? Przecież Kosmos jest zbudowany z najsubtelniejszych energii. Taką samą troskliwość stosujemy również i My — Bracia Ludzkości przy tworzeniu najlepszych podstaw. Zapytają — dlaczego więc pozwalamy na przebywanie ciemnych sił w miejscu przeznaczonym do oczyszczenia? Odpowiemy, że Kosmos nie karze, nie odrzuca, lecz skutki same unoszą człowieka w należne mu warunki, zgodnie z prawem. Części planety przeznaczone do odrodzenia wyczerpują swe nagromadzenia karmiczne. Magnes Kosmiczny daje każdej części możność napełnienia się prądami aż do wybuchu. Nie ma półśrodków w Kosmosie. Dlatego bystre oko może rozróżnić energie odchodzące i powstające. Tylko w napięciu powstaje nowa forma. Dlatego zdezorientowanemu powiemy — dąż! obracając czujnie swe oko twórcze, a wtedy łatwo ujrzysz, jak buduje Magnes twórczy.

10. Gdy jakiś kraj upada, może się to zdarzyć w ostatnim jego rozkwicie. Powstałe skutki sprzyjają jego rychłemu upadkowi. Tak działa Magnes Kosmiczny; prądy świadczą o tym co zachodzi. Nasi Nosiciele Ogni już odczuwają to napięcie.

11. Istota ognia przestrzennego kieruje świadomością ludzkości. Gdy się już uznaje, że nawet promienie księżyca pomagają wzrostowi roślin i wpływają na martwe przedmioty, wówczas uczyniwszy krok naprzód, można uznać twórczość promieni. Naturalnie, słońce — dawca życia nasyca cały świat, ale poznanie tego, że płynące promienie dają świadomą moc energii umożliwi najbardziej ogniste osiągnięcia. Kosmos wymaga we wszystkim identyczności dążenia. Odczuwszy wibrację prądów, ludzkość znajdzie wszystkie twórcze przesyłki promieni. Kosmos posyła swe skarby i nie można ich uniknąć. Wraz z cudownym, potężnym impulsem należy je przyjąć i stosować duchowo. Kosmiczna twórczość powstaje za pomocą ducha. Wynalazek jest to zharmonizowanie z promieniem kosmicznym. Promienie różnorodnych elementów przynoszą ludzkości ogrom pojmowania.

12. Gdyby lekarze wyczuli wibracje Kosmosu, to zauważyliby wiele możliwości uzdrawiania. Można na przykład znaleźć promień, który obudzi w Kielichu nagromadzenia i w ten sposób usunie tępotę.

13. Prawo poczęcia dokonuje swych zadań. Gdy cechy ognia są zgodne z przyciąganiem Magnesu Kosmicznego, wówczas przestrzeń wzbogaca się o nową formułę. Człowiek dążący do zharmonizowania swych cech współpracuje z Kosmosem. Tworząc swe duchowe oblicze, każdy przyczyni się do harmonii w Kosmosie. Prądy przestrzenne wzmacniają się dzięki zjednoczeniu. Prawo to dotyczy wszystkich sił kosmicznych. Człowiek idący przez życie właściwą drogą współpracuje z Kosmosem. Siła przestrzenna wzywa do poświęcenia i jest ono założone w twórczości Kosmosu. Właśnie samozaparcie prowadzi światło ducha w Nieskończoność.

14. Rodzaje poświęcenia są tak różne w pojmowaniu ludzkim, że należy we wszystkim przyjąć wymiar najwyższy. Kto z samozaparciem poświęcił się służeniu, będzie uznany za współpracownika światła. Sługa ognia kosmicznego przynosi siebie w ofierze. Służebnika ewolucji uznaje się za nosiciela prawa. Kto służy i poświęca się dla Dobra Powszechnego jest współpracownikiem Kosmosu.

Twórczość ośrodków odpowiada wszystkim przejawom wyższych rodzajów poświęcenia. Gdy transmutacja ognia wejdzie w życie, wówczas można będzie powiedzieć — zaprawdę dokonał się Nakaz Kosmiczny! Wszakże Kosmos napełnia ogniem wszystkie żywoty i dla nowego przejawu należy w sobie rozwinąć identyczne energie. Ta identyczność jest we wszystkich światach. W tej identyczności zawiera się misja Agni Jogina. Toteż te wibracje, które są odbierane przez ośrodki Agni Jogina, są identyczne z ogniami przestrzeni. Widzę niewidzialną twórczość ośrodków. Z kronik twórczego ognia można określić twórczość duchową.

15. Nazwijmy energię kosmiczną Oddechem Bytu. Siła kierująca życiem jest założona w każdym atomie jako właściwa każdemu elementowi, w którym z kolei wyznaczony impuls tworzy kierunek. Poruszająca siła namagnesowuje swym dążeniem tę sferę, która ją otacza. Kontynuacją tego działania będzie powstanie w sferze innych ziaren. Te sfery napełniają przestrzeń i ludzkość ma swoją kombinację sfer. Duch sam określa swą sferę i trafiając w nią działa jak siła magnetyczna. Sfery kosmiczne i sfery ludzkie podlegają prawu Oddechu Kosmosu.

16. Oddech Kosmosu zmusza twórczość ludzką do posuwania się w kierunku ewolucji. Następstwo rytmu przekazuje się przez to samo prawo. Twórczość kieruje się rytmem przeznaczonym, ale odtrącanie nie zbuduje mostu dla posłanych promieni. Duch ognisty wie, jak wibruje promień. Duch ognisty przyjmuje Oddech Kosmosu oraz myśl kosmiczną. Ogniste Duchy stoją na straży!

17. Prądy ognia podziemnego i nadziemskiego wywołują odczucie kołysania. Cały stan napięcia zależy od prądów kosmicznych i planetarnych. Każdy przejaw żywiołów wywołuje oddźwięk. Proszę zapisywać wszystkie odczucia, jest to bowiem ważny wskaźnik. Nastąpiły wybuchy, dlatego jest ciężko. Ogień podziemny dąży do miejsc ochłodzonych, stąd wybuchy. Jeśli zbadać kierunek ruchu ognia ośrodków, to można dostrzec kierunek ogni kosmicznych.

18. Skutek dążącego ognia dostarczy nowej formuły do zbadania sfer między planetarnych. O pustce dużo się mówi, stosując to pojęcie do wszystkich niezrozumiałych określeń. Przestrzeń zawiera w sobie ogromne pola niezbadanych sfer. Rozrzedzenie i zagęszczenie elementów określa się nie pustką, lecz siłą przyciągania. Dla pustki nie ma miejsca tam, gdzie istnieje życie. Wszystkie kosmiczne przejawy wibrują dzięki sile przyciągania. Człowiek, który sądzi, że niewidzialna myśl ulatuje w pustkę, popełnia ciężki błąd. Wszystko posiadające swój potencjał, daje skutki nieskończone.

19. Niewidzialne myśli napełniają przestrzeń i przyciągane są przez różne sfery zapładniając je energiami. W zapładniającej sile myśli tkwi «Boski Ogień» starożytnych. Klucza do zapładniania energii udzielano jako Sakramentu Kosmicznego. Zaprawdę myśl zapładnia wszystko istniejące. Twórczość duchowa odpowiada zapłodnieniu. Powiedziano, że wszechistnienie nie posiada początku, lecz rozlany, potężny płomień ogarniający Kosmos, żyje dzięki świadomości.

20. Świadomość, otaczająca ziarno ducha, napełnia je mocą ognia kosmicznego. Wierne dążenie ziarna ducha wykazuje twórczość ognia. Żywioł, przejawiony w potencjale ziarna ducha, nadaje kierunek świadomości. Otoczenie się warstwami dążących ogni daje duchowi siłę przenikania w różne sfery. Subtelne warstwy dają potencjałowi ducha możliwość przejawienia dążenia. Jakże silnie zgęszczone warstwy zatrzymują potencjał! Właściwości nawarstwień wskazują na powolne lub szybkie posuwanie się w ewolucji. Twórczość ducha mierzy się potencjałem oraz warstwami ognia. Transmutacja ognista napełnia się emanacjami przestrzeni, a potencjał ducha, zawarty w każdym ziarnie kosmicznym przyciąga wszystkie energie. Świadomość nieskończenie pobudza każdy oddech kosmiczny.

21. Potencjał ducha Naszych Braci zawiera w sobie energie identyczne z Kosmosem. Gdy dążymy do ewolucji, wówczas można rzec, że prądy Kosmosu przynoszą identyczne nurty. Ogień przestrzenny żyje tym samym impulsem. Oczywiście mówiąc o Braciach zawsze mamy na myśli i Siostry. Przecież Pierwiastki istnieją dla równowagi w Kosmosie. Kto wyrzeka się zasady równowagi, ten powoduje dysharmonię. Twórczość Kosmiczna wymaga uduchowienia jednego Pierwiastka przez drugi. W Kosmosie Pierwiastki istnieją dla wzajemnej twórczości. Wzajemna twórczość została utwierdzona jako symbol Bytu.

22. Odczucie kołysania się skorupy ziemskiej oraz ruchu chmur, należy zanotować. Subtelność odbioru jest dana tylko nosicielom Kielicha. Przyjęcie ogni subtelnych może dać zjawiska, które są dostępne w wyższych sferach.

23. Napięcie planetarne przepuszcza jedynie prądy zgodne z atmosferą otaczającą Ziemię. Prądy istniejące wokół Ziemi zatrzymują przesyłki przestrzenne i w ten sposób sfery pochłaniają najistotniejszą moc. Przyciąganie tych sfer uzasadnione jest ich zawartością. Jak burze i chmury powstają te plamy przestrzenne. Emanacje sfer są rezultatem ludzkiej działalności; prądy tych nagromadzeń tworzą swe formy, a ludzkość się dziwi, skąd pochodzi kara ziemska. Niezmienne jest prawo sfer. Twórczość jest impulsem wyższym. Sferze niższej niedostępne jest przyciąganie sfery wyższej. Energie, które mogą stykać się z duchem posiadającym energie subtelne, obdarzą ludzkość potęgą ognia. Ten, kto posiada syntezę, zdobędzie dla planety subtelne energie. Promienie kosmiczne, które przynoszą ludzkości ogień, są skierowane do działania. Przestrzeń tworzy nieskończenie!

24. Oczywiście naczynie, które przyjmuje energie subtelne różni się od zwykłych, lecz ludzie stosują miarę własnego rozumowania. Subtelność odbioru słuchu, jak i wzroku jest łącznością ośrodka z ogniem przestrzennym. Subtelny odbiór ośrodków znamionuje łączność z ogniem przestrzeni. Każdy przejaw ognia przestrzennego może odpowiadać na wszystkie wibracje ośrodków. Twórczość kosmiczna zawiera w sobie pomoc dla ludzkości. Każda harmonia daje ludzkości nowy stopień. Ośrodki Agni Jogina są tak napięte dlatego, że przynoszą pomoc ludzkości. Gdy Agni Jogin odczuwa kołysanie Ziemi, to znaczy, że można badać sam proces ruchu ognia.

Przy przesuwaniu się ognia podziemnego, prądy nadziemskie są bardzo ciężkie i wrażliwy organizm odczuwa napięcie, tęsknotę i przejawy ogniste. Ciężko jest podczas przesuwania się ognia. Zapamiętajmy!

25. Można powiedzieć, że Kosmos znajduje się w stanie wiecznej ognistej przemiany. Prawo i ruch powstają przez wzajemne przyciąganie. Każda energia, która jest przyciągana do dążącego ziarna, powoduje skutek. Skutki te otaczają całą planetę. Oczywiście wynalezienie elektryczności ma związek z ogniem przestrzennym. Naturalnie, wszystkie błąkające się fragmenty kosmicznych kronik dotyczą pojmowań ludzkich. Wiedza jest tak względna, że ludzkość musi ogarnąć pojmowanie kosmiczne okiem wszechświatowym. Twórczość transmutacji ognistej opiera się na dążeniu ognia do wyższego napięcia. Magnes formy przyciąga te kosmiczne ziarna. Przestrzeń dźwięczy tymi ziarnami.

26. Iskra, zapalająca twórczość, założona jest w samym ziarnie ducha. Podstawa twórczości kosmicznej opiera się na tej zasadzie. Ograniczoność myślenia człowieka kieruje go ku sferom, które nie łączą się z przeznaczoną drogą. W starożytności znano obcowanie z ogniem przestrzennym i czczono odejście poczynające nowe życie. W tym prawie obcowania z ogniem przestrzennym i w zasadzie wymiany energii zawarta jest cała treść Bytu. Badając energie, można dokładnie zauważyć, jakie impulsy poruszają energiami. W chemicznej reakcji różnią się właściwości energii, podobnie należy zbadać jakość impulsu ducha. Impulsy dzieci mogą dać najlepsze wskazówki. Można skierować do reakcji impuls i ujawnić nowe zabarwienie. Można zaobserwować jak dziecko straciwszy jedną właściwość zastosuje do swego ducha nową energię. W wielkim laboratorium Kosmosu mogą być stosowane wszystkie różnorodne elementy. Lecz ludzkość na tyle straciła wszelkie możliwości, że nie mogą powstać wzajemne stosunki bez wybuchu.

27. Kosmos utrzymuje się dzięki wzajemnym zależnościom. Siła przyciągająca jest siłą działającą i łączącą. Tylko na podstawie przyciągania będzie istniało wielkie prawo. Jak ciała działają, posługując się siłami przyciągania, tak również cały świat ducha żyje tym samym prawem. Wtedy dopiero życie napełnia się twórczym impulsem. Zrównanie kosmiczne powstaje na zrównaniu łańcucha. Słusznie powiedzieliście o Hierarchii. Spirala życia powstaje tylko dzięki tej zasadzie. Twórczość Nauczyciela także przejawia się w wiecznym ruchu i nasycanie ucznia odbywa się dzięki twórczości Mistrza. Uczeń wyliczający swoje osiągnięcia, przerzuca siebie poza granice prawdy. Dlatego powiem: Hierarchia to jedyna Tarcza. Zaprawdę uczeń uważający swój miękki fotel za wyższy niż tron Guru powinien pamiętać o Ręce Dającej. Boleję, gdy podkreślający własne ja uczeń postępuje arogancko. Zarozumiałość wobec Guru jest dla Nas szczytem pychy. Niechaj uczniowie pamiętają o tym na wszystkich ścieżkach.

28. Ogień przestrzenny zapala przejawy dążących energii. Pochodnie przestrzenne właściwe są całemu Kosmosowi. Pochodnie ognia przestrzennego zapalają ludzką świadomość. Każdy duch posiadający w swym potencjale ogień, jest właśnie tą pochodnią. Najbardziej ognista pochodnia kieruje ludzkość do przyjęcia ognia duchowego. Twórczość tych pochodni w przestrzeni budzi myślenie. Ogień przestrzenny, napełniający Wszechświat, tworzy energię dla ewolucji. Pochodnia świadomości duchowej daje ludzkości swą aktywną spiralę i po tej spirali posuwa się powstałe życie. Pochodnia stwarzająca spiralę myślenia, zaiste, wzywa do przestrzennego ognia. Powiemy więc dążącym — bądźcie jako pochodnie!

29. Jakże groźne są nowe czasy, a zarazem piękne! Pochodnia ognista oczyszcza przestrzeń. Pełne dążenia pochodnie Agni Jogina nasycają przestrzeń i odczuwalne są zmiany Magnesu Kosmicznego. Zawsze przy zbieraniu nowej rasy i zakładaniu Nowej Ery jednocześnie z wybuchami zachodzą oczyszczenia. Tylko przyjęcie ognia przestrzennego da ludzkości zrozumienie istoty. Tak buduje się życie kosmiczne. Toteż, gdy duch narodu napełnia się ogniem, wówczas oczyszczenie jest nieuniknione. Jak płomienna pochodnia Agni Jogin działa i kieruje świadomość naprzód. Bez tych ogni nie można posunąć świadomości. Tak mówię. Tak, tak, tak!

Zbliża się czas ostatecznych obrachunków. Dokonuje się zmiana, więc planeta się wstrząsa. Czuły organizm Agni Jogina odczuwa. Czuły organizm Agni Jogina zna ten cudowny stopień. Gdy Magnes kieruje groźnym czasem, można powiedzieć, że czysty ogień przemienia formy. Zaświadczam!

30. Na drodze ewolucji energie dążą do doskonalenia. Formy łączą się w przestrzeni podlegając impulsowi ewolucji. W tym impulsie zawarty jest świadomy proces. Twórczość Magnesu Kosmicznego odbywa się przez świadome doskonalenie. Tylko za pomocą wyższego procesu można zbliżyć się do twórczości Kosmosu. Jakże nie przyjąć postępu przez doskonalenie się. Gdy duch zna drogę nieskończoną, wówczas każdy ruch musi być pełen dążenia.

* * * Koniec fragmentu pierwszego * * *