O Żywej Etyce

 

Kolekcja Ksiąg Żywej Etyki zawiera syntezę starożytnych wierzeń Wschodu i współczesnej myśli zachodniej, stanowiącą pomost pomiędzy podejściem duchowym i naukowym.

Żywa Etyka jest oparta na praktyce w codziennym życiu, bez medytacji, bez ascetyzmu, bez kursów, bez szkół, bez zajęć, bez specjalnych ćwiczeń fizycznych. To praktyka odpowiedzialnej, ukierunkowanej myśli, rozszerzania świadomości na skalę planetarną. Uczy, że ewolucja świadomości jest naglącą potrzebą, a indywidualne dążenia prowadzą do przemiany całej ludzkości. Potwierdza istnienie Hierarchii Światła, możliwość łączności Serca człowieka z Hierarchią i dalekimi światami.

Księgi, materiały do tej Nauki, nie są usystematyzowane w potocznym rozumieniu tego słowa. Pomagają jednak wnikliwemu uczniowi odkryć prawa moralne, uzyskać wskazówki duchowe, by żyć świadomie i tym samym przyczyniać się do wspólnego dobra. Rozwój duchowy poprzez doskonalenie w życiu codziennym prowadzi do naturalnego kontaktu z energią ognistą; dlatego Żywa Etyka nazywana bywa Nauką Agni Jogi.

Pierwsze wydania Ksiąg pojawiły się XX wieku w okresie międzywojennym, wydrukowane pierwotnie w formie dzienników Heleny Roerich, z czasem przyjęły formę zbioru paragrafów. Niektóre zapisy pochodzą także od Mikołaja Roericha, który prowadził szeroką działalność kulturalną i naukową.

 

"Największy wkład, jaki możemy wnieść, polega na tym, aby na drodze rozszerzania świadomości, udoskonalania, wzbogacania myślenia oraz oczyszczania serca wzmacniać swoje emanacje, i poprzez taki wzrost jakości wibracji przywracać zdrowie wszystkiego, co nas otacza".

Helena Roerich o roli jednostki w ewolucji duchowej człowieka

 

Studiowanie wiedzy Żywej Etyki (Agni Jogi) jest dobrowolne, nie jest zależne od przynależności do jakichkolwiek struktur czy organizacji. Studiujący są wolni. Żadna osoba czy grupa nie sprawuje kontroli nad innymi.

"Umiejętność rozpoznawania rzeczywistego stanu rzeczy i dostrzegania prawdziwych barw ludzi jest podstawowym warunkiem wejścia na Drogę".

Helena Roerich

-------

W Wydawnictwie Ignis dostępne są Księgi Żywej Etyki wydane w latach 1990. w formie książkowej. Księgi w formie elektronicznej oraz zasoby do samodzielnego wydruku udostępniane są nieodpłatnie do użytku osobistego. Koszty utrzymania serwera www ponosi Wydawnictwo Ignis.